Jak upiec ciasto zwane „klastrem energii”? – podsumowanie II Warsztatów KE

  klasgrid

  Na takie pytanie próbowali odpowiedzieć obecni na sali uczestnicy  drugiego spotkania Warsztatów nt. Modelu Odniesienia Klastrów Energii. Spotkanie odbyło się w dniu 20 września 2017 roku w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecni byli reprezentanci tworzących się klastrów energii, samorządów terytorialnych, organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw z branży energetycznej.

  Na początku o wypowiedź został poproszony Maciej Wąż – prezes Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o.o. (PUIK) w Sokołowie Podlaskim. Jest On również jednym z inicjatorów powstania Porozumienia KlasGRID. Prezentacja miała temat: „Inicjatywa powołania Klastra Energii Bezpieczna i Czysta Energia dla Sokołowa”.

  Maciej Wąż opisał szczegółowo plan działania tworzonego klastra energii. Liderem Klastra jest jednostka samorządu terytorialnego jakim jest Miasto Sokołów Podlaski, a koordynatorem reprezentowana przez autora prezentacji spółka PUIK Sokołów Podlaski. Zaprezentował on m.in. listę członków, poziom produkcji energii, posiadaną infrastrukturę PGE-Miasto Sokołów, cele operacyjne oraz planowane dalsze działania klastra na 2018- 2020. Co jest istotne dla obecnych uczestników, zostały również poruszone kwestie prawne, które mogą być problematyczne w procesie tworzenia i wdrażania KE.

  Dopełnieniem do prezentacji klastra energii – przedstawionej z perspektywy koordynatora, była wypowiedź Dariusza Latarowskiego, Burmistrza Miasta Grajewo, który mocno wspiera działania związane z procesem wdrażania klastra energii na teren swojej gminy. Przedstawił zamysł klastra energii w Grajewie, podzielił się doświadczeniami z procesu wdrażania. Na bieżąco zostały zadawane pytania z sali, z czego powstała dyskusja na temat ograniczeń powstawania klastrów energii i otwartości definicji pojęcia „klastra energii”.

   

  W związku z tym, że coraz więcej osób interesuje się tematyką funkcjonowania klastrów energii w Polsce, powstaje coraz więcej wątpliwości i coraz więcej pytań zostaje zadawanych Ministerstwu Energii w tej kwestii. Idąc temu naprzeciw Prezes KlasGRID – Robert Szlęzak postanowił wystosować pismo do ME z wieloma zagadnieniami, które nie zostały jeszcze wyjaśnione. Dotyczyły one m.in. uczestnictwa w KE jednostek samorządu terytorialnego (JST), a w szczególności Starostwa Powiatowego (np. czy może współfinansować działalność klastra energii, czy może być członkiem, czy może być koordynatorem), gdyż  w treści ustawy jest ograniczenie geograficzne dla klastrów energii do terenu 5 gmin. Pytania dotyczyły również zasad budowy linii kablowych SN (niezależnych od OSD) łączących obiekty własne członka oraz linie łączące z obiektami innego członka.

  Po przerwie wrócono do dyskusji i zagadnień związanych z realnym działaniem klastrów energii w Polsce. Tym razem prowadzący spotkanie Robert Szlęzak zaproponował przedyskutować możliwości ustabilizowania znaczenia pojęcia „klaster energii” i tego jaką ścieżkę powinno się objąć przy pracach wdrożeniowych. Według Szlęzaka powinna zostać stworzona „metodyka zakładania klastra energii”, dzięki której można by było ustabilizować wdrażanie nowych inicjatyw klastrowych. Pomysł ten dostał aprobatę od zebranych osób. Wiele głosów z sali podkreślało, że istotą klastrów energii jest ich ‘lokalność’, bezpieczeństwo energetyczne i niezależność, co nie pozwala stworzyć jednego modelu klastra energii dla wszystkich. Pojęcie to jest „otwarte” i nie można go zamknąć w jednej definicji. Każdy z klastrów powinien określić swój własny mierzalny cel i temu poświęcić dalsze tworzenie strategii funkcjonowania klastra na danym terenie. Omówiona została również kwestia certyfikacji klastrów, która wg zebranych wymusza osiągnięcie pewnego standardu.

  Prezes KlasGRID przypomniał zebranym, że istnieje możliwość dołączenia do grona KlasGRID poprzez wypełnienie deklaracji (dostępnej na stronie: http://klasgrid.pl/dokumenty/). Korzyściami dla członków Porozumienia są m.in. udostępnione materiały z Warsztatów.

  __

  KZ