KlasGRID na XXIV Forum „Energia w Gminie”

  klasgrid

  W dniu 12 września odbyło się Forum na temat „Energia w Gminie” organizowane przez GlobEnergia, w którym uczestniczyła Pani Edyta Pęcherz, Sekretarz Porozumienia KlasGRID.

  Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

  Podczas spotkania Edyta Pęcherz zaprezentowała uczestnikom koncepcję klastrów energii oraz sposoby finansowania inwestycji energooszczędnych.

  Aktualnymi naborami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,są:

  • Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dot. wytwarzania energii z OZE wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci

  W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych lub przebudowy jednostek wytwarzania energii wykorzystujących:

  • energię wiatru (powyżej 5 MWe),
  • biomasę (powyżej 5 MWth/MWe),
  • biogaz (powyżej 1 MWe),
  • wodę (powyżej 5 MWe),
  • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth),
  • energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

  Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

  • Poddziałania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

  Wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).