Opis Warsztatów nt. Modelu Odniesienia Klastrów Energii

  klasgrid
  warsztaty klastrów energii

  Funkcjonowanie klastrów energii w Polsce

  W czerwcu 2016 roku weszła w życie „Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw”, która zmieniła trzy ustawy:

  • ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
  • ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
  • ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

  Nowe prawo wprowadziło dwa nowe pojęcia na rynku energii: Spółdzielni Energetycznych i Klastrów Energii. Skupiając się na tym drugim pojęciu, wyjaśniamy, że podstawowym celem tworzenia i funkcjonowania Klastrów Energii jest tworzenie warunków  stałego, zrównoważonego  (społeczeństwo, środowisko, gospodarka), nowoczesnego (w tym innowacyjnego) i efektywnego (technicznie, energetycznie, ekonomicznie) rozwoju energetyki rozproszonej w tym odnawialnej, służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i zapewnienia konkurencyjności gospodarczej w sposób przyjazny dla środowiska przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potrzeb.

  W związku z nowotworzonymi środowiskami współpracy, jakimi są klastry energii powstaje wiele pytań i wątpliwości na temat  ich funkcjonowania. Aby sprostać wyzwaniom jakie one stawiają, osoby i instytucje z branży energetycznej postanowiły sobie za cel usystematyzowanie działalności lokalnych klastrów energii w Polsce i postanowiły podpisać Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID”. 

   

  Przykłady klastrów energii znane są już z krajów Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji i Włoszech.            Z tych doświadczeń wynika przeświadczenie o korzyściach płynących z tworzenia takich struktur kooperacyjnych w obszarze energii:

  • Obniżenie kosztów energii
  • Rozwój infrastruktury energetycznej
  • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego
  • Rozwój gospodarczy (inwestycje, synergia, współpraca)
  • Marketing
  • Dostęp do środków finansowych (publicznych i prywatnych)
  • Rozwój spółek komunalnych

   

  Porozumienie „KlasGRID”

  Ogólnopolskie Porozumienie Kooperacyjne Klastrów Energii „KlasGRID” powstało 20 października 2016 r. jako dobrowolne, umowne porozumienie organizacyjne jego członków na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej, poprawienia poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i uzyskania lepszych parametrów efektywności ekonomicznej w obszarze gospodarki energetycznej.

  Misją KlasGRID jest stworzenie warunków ekonomicznych, technologicznych i społecznych do rozwoju wszelkich powiązań kooperacyjnych, spółdzielni energetycznych, konsorcjów projektowych i in. działających na rzecz energii rozproszonej, która w istotny sposób wpływa na rozwój gospodarczy kraju, poprzez realizację innowacyjnych wspólnych projektów angażujących producentów energii odnawialnej, firmy z sektora nowych technologii, ICT, jednostki naukowo badawcze, organizacje otoczenia innowacyjnego oraz władze samorządowe.

  Warsztaty Klastrów Energii

  Kolejnym krokiem podejmowanym przez Porozumienie KlasGRID jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń i dialogu w szerokim gronie osób zainteresowanych tematyką budowy klastrów energii w Polsce. W związku z tym postanowiono stworzyć cykl spotkań, patronowanych przez Ministerstwo Energii, w ramach Warsztatów Klastrów Energii na temat społecznego modelu odniesienia klastrów energii. Warsztat Inicjujący odbył się już 6 września 2017.

  Działania te nie mają na celu tylko integracji środowiska czy wymianę doświadczeń, ale także tworzenie wspólnej, społecznej wizji polskich kooperatyw energetycznych, a co za tym idzie, konstruktywne oddziaływanie na ustawodawców w kierunku tworzenia nowego rynku, jak i nowego prawa w sferze energetyki.

  Współorganizatorami Warsztatów są trzy Krajowe Klastry Kluczowe, które patronują wydarzeniu:

  Klaster Zrównoważona Infrastruktura, Mazowiecki Klaster ICT, Wschodni Klaster ICT      

  Uczestnicy

  Swoją obecność podczas warsztatów deklarują osoby będące reprezentantami jednostek samorządowych, koordynatorów klastrów energii, organizacji branżowych oraz przedsiębiorstw energetycznych. W każdym spotkaniu uczestniczy również reprezentant Ministerstwa Energii.

  Podczas Warsztatów poruszane są kwestie związane z funkcjonowaniem klastra. Podstawą do dyskusji stała się Ekspertyza dot. „Koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce” sporządzona na zlecenie Ministerstwa Energii. Po jej upublicznieniu powstało wiele koreferatów do tej ekspertyzy, stworzonych przez organizacje branżowe z całej Polski.

  Przy okazji Warsztatów tworzona jest koncepcja „modelowego klastra energii”. Krok po kroku ustalane są konkretne formy i struktury klastrów oraz przestrzeni ich funkcjonowania i wsparcia lokalnych wytwórców energii, mając na celu bezpieczeństwo i niezależność energetyczną.

  Możliwości współpracy

  Podczas trzeciego ze spotkań, planowanego na 25 października 2017 roku (zmiana terminu) w Warszawie, postanowiono dać szansę wypowiedzi dla doświadczonych przedsiębiorstw działających w polskiej branży energetycznej.

  Firmy te  będą miały niepowtarzalną okazję na przekazanie swoich doświadczeń i zaprezentowanie usług, które mogą zainteresować uczestników spotkania, należących do zamkniętego grona przyszłych koordynatorów lub członków lokalnych klastrów energii.

  Przedsiębiorstwa powinny należeć do branży energetycznej i zajmować się technologią powiązaną z między innymi:

  • Energią elektryczną
  • Ciepłownictwem
  • Paliwami
  • Odnawialnymi Źródłami Energii
  • SmartGRID
  • ICT w energetyce
  • IoT – Internet of Things

  REJESTRACJA: https://klastryenergii25pazdziernika.evenea.pl/ 

  Cele współpracy

  Działalność KlasGRID i utworzenie przestrzeni warsztatowej ma na celu przede wszystkim wsparcie dla klastrów energii w formie wiedzy i  doświadczeniu ekspertów z branży energetycznej, ale również wsparcie dla polskich, innowacyjnych przedsiębiorców z obszaru SmartGRID (inteligentnych sieci energetyczne).

  Porozumienie KlasGRID uwzględnia potrzeby podniesienia konkurencyjności, innowacyjności i efektywności polskiego sektora energii odnawialnej poprzez wzmocnienie potencjału współpracy producentów, dostawców i instytucji z sektora nowych technologii, a także firm i instytucji z innych sektorów wspomagających lub biorących bezpośredni udział w procesie wytwarzania energii z OZE.

  Kontakt

  W razie Państwa zainteresowania uczestnictwem w Warsztatach, bardzo prosimy o kontakt z Panią Edytą Pęcherz – Sekretarz Porozumienia KlasGRID.

  Dane:

  Edyta Pęcherz

  Sekretarz Ogólnopolskiego Porozumienia Kooperacyjnego Klastrów Energii KlasGRID

  ep@edytapecherz.pl, tel. 501-433-632

  Razem zbudujemy klastry energii w Polsce

  Dziękujemy za poświęcony czas

  Zarząd KlasGRID